Regulamin promocji Netflix z LG – projektory

1. Organizator Promocji

Promocja „Netflix z LG – projektory”, zwana w dalszej części Promocją, organizowana jest przez 4MAX GROUP KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15, NIP: 6342512545.

2. Czas trwania Promocji

a) Promocja trwa od 1 lutego 2019 od godziny 00:00 do 30 kwietnia 2019 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasu nagród.
b) W Promocji przewidziano do wydania łącznie 246 nagród w postaci kodów o wartości 60 PLN każdy do wykorzystania na zakup abonamentu dostępu do portalu Netflix.com. Ilość kodów przysługujących uczestnikowi promocji zależy od modelu zakupionego projektora i jest wyszczególniona w punkcie 4 niniejszego regulaminu.
c) Informacja o wyczerpaniu się puli nagród zostanie ogłoszona na stronie Promocji, tj.: https://lgcodes.com.

3. Uczestnicy Promocji

a) Promocja skierowana jest do osób fizycznych w wieku powyżej 18 lat oraz osób prawnych nie posiadających w zakresie swojej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41)”.

b) W Promocji może uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria punktu 3a oraz w okresie trwania Promocji dokona zakupu co najmniej jednego projektora:
HU80KSW
HU80KG
HF80JS
HF85JS
PF50KS

c) Promocji podlegają wyłącznie projektory zakupione w następujących sklepach lub sieciach sprzedaży, niezależnie czy zakup dokonany był w sklepie stacjonarnym, czy za pośrednictwem strony internetowej: alsen.pl, Al.to, Avans.pl, BrawoCom.pl, Electro.pl, Karen.pl, Komputronik, Media Markt, Media Expert, Morele.net, oleole.pl, projektor.pl, projektory.pro, Redcoon.pl, RTV EURO AGD, Salurion.pl, spaceone24.pl, X-kom.pl, zadowolenie.pl, www.prono.pl, www.rzutniki.com.

4. Nagroda w Promocji

Przy zakupie projektora wymienionego w punkcie 3b nagrodą jest odpowiednio kod o wartości:
HU80KSW – 720PLN (12 kodów)
HU80KG –720PLN (12 kodów)
HF80JS – 600PLN (10 kodów)
HF85JS – 600PLN (10 kodów)
PF50KS – 300PLN (5 kodów)

Wartość nagrody nie przekracza łącznie z podatkiem kwoty 2000 zł.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inny produkt.

5. Zasady Promocji

Promocja jest organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik zobowiązany jest, w okresie Promocji, dokonać zakupu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3, a następnie wypełnić formularz rejestracji zakupu na stronie https://lgcodes.com/. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane uczestnika Promocji:

 • nick (pseudonim)
 • adres e-mail
 • model projektora
 • nr seryjny zakupionego sprzętu
 • data zakupu
 • dołączony skan/zdjęcie dowodu zakupu

Rejestracja musi nastąpić do 12 maja 2019. Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą uwzględnione w Promocji.

6. Sposób dostarczenia nagrody.

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy objęty Promocją projektor nie został zwrócony. W przypadku zwrotu zakupionego projektora, nagroda nie przysługuje.
 2. Osoby, które spełniły warunki Promocji nagrodę w postaci kodu otrzymają na podany w formularzu adres e-mail po 30 dniach od zakupu towaru jeżeli rejestracja nastąpi przed upływem 10 dni po zakupie lub po 20 dniach jeżeli rejestracja nastąpi po upływie na widniejącego na dowodzie zakupu (10 dni ustawowe na zwrot towaru, 7 dni na sprawdzenie zwrotu w sieci sprzedaży, 5 dni na dostarczenie kodu przez organizatora Promocji).
 3. Odmowa odbioru przesyłki będzie traktowana jako zrzeczenie się prawa do nagrody przez uczestnika Promocji i uprawnia organizatora do swobodnego nią dysponowania.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest jednocześnie zgodą na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji złożonego zgłoszenia.
 4. Administrator danych osobowych przekazuje raporty tylko do firmy LG Electronics które nie zawierają danych osobowych, jedynie ilości. Żadne dane nie są wykorzystywane marketingowo. Nie rozsyłamy mailingów. Nie udostępniamy danych osobowych.
 5. Uczestnik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zgłoszeń przez organizatora zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.LGcodes.com/polityka-prywatnosci.html

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Złożenie reklamacji dotyczących Promocji przysługuje każdemu uczestnikowi Promocji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia Promocji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja musi zostać wysłana na adres e-mail: promocja@lge.pl w tytule podając „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać nr seryjny projektora, numer paragonu/faktury oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z reklamacją.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem internetowym: https://lgcodes.com oraz w siedzibie LG Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 22.
 2. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Wersja regulaminu 4.4, z dnia 4.2.2019.