Regulamin Promocji

1. Organizator Promocji

Promocja LG w grze”, zwana w dalszej części Promocją, organizowana jest przez 4MAX GROUP KATOWICE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Fabryczna 15, NIP: 6342512545.

2. Czas trwania Promocji

a) Promocja trwa od 6 czerwca 2018 do 31 lipca 2018 lub do wyczerpania zapasu nagród.
b) W Promocji przewidziano do wydania łącznie 200 zestawów nagród rzeczowych w postaci kodów aktywacyjnych uprawniających do pobrania i instalacji jednej kopii gry FIFA18.
c) Informacja o wyczerpaniu się puli nagród zostanie ogłoszona na stronie Promocji, tj.: https://lgcodes.com.

3. Uczestnicy Promocji

a) Promocja skierowana jest do osób fizycznych oraz osób prawnych nie posiadających w zakresie swojej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41)”.

b) W Promocji może uczestniczyć każdy, kto spełnia kryteria punktu 3a oraz w okresie trwania Promocji dokona zakupu co najmniej jednego monitora 21:9 LG 29WK500-P, LG 29WK600-W lub LG 29UM69-G.

c) Promocji podlegają wyłącznie monitory zakupione w następujących sklepach lub sieciach sprzedaży, niezależnie czy zakup dokonany był w sklepie stacjonarnym, czy za pośrednictwem strony internetowej: alsen.pl, Al.to, Avans.pl, Bit Computer, BrawoCom.pl, Electro.pl, eMAG.pl, Kakto.pl, Karen.pl, Komputronik, Media Markt, Media Expert, Morele.net, nalepsze.pl, neo24.pl Neonet, oleole.pl, Redcoon.pl, RTV EURO AGD, Salurion.pl, Saturn, X-kom.pl, zadowolenie.pl. 

4. Nagroda w Promocji

Przy zakupie monitora wymienionego w punkcie 3b nagrodą jest:

1. kod aktywacyjny uprawniający do pobrania i instalacji jednej kopii gry FIFA18 na platformę PC.

Wartość nagrody nie przekracza łącznie z podatkiem kwoty 760 zł.

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inny produkt.

5. Zasady Promocji

Promocja jest organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Aby wziąć udział w Promocji, uczestnik zobowiązany jest, w okresie Promocji, dokonać zakupu zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3, a następnie wypełnić formularz rejestracji zakupu na stronie https://lgcodes.com/. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane uczestnika Promocji:

 • nick (pseudonim)
 • adres e-mail
 • model monitora
 • nr seryjny zakupionego sprzętu
 • data zakupu
 • dołączony skan/zdjęcie dowodu zakupu

Rejestracja musi nastąpić do 8 września 2018. Rejestracje dokonane po tym terminie nie będą uwzględnione w Promocji.

6. Sposób dostarczenia nagrody.

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy objęty Promocją monitor nie został zwrócony. W przypadku zwrotu zakupionego monitora, nagroda nie przysługuje.
 2. Osoby, które spełniły warunki Promocji nagrodę w postaci kodu otrzymają na podany w formularzu adres e-mail dopiero po 21 dniach od zakupu towaru widniejącego na dowodzie zakupu (10 dni ustawowe na zwrot towaru, 7 dni na sprawdzenie zwrotu w sieci sprzedaży, 5 dni na dostarczenie kodu przez organizatora Promocji).
 3. Odmowa odbioru przesyłki będzie traktowana jako zrzeczenie się prawa do nagrody przez uczestnika Promocji i uprawnia organizatora do swobodnego nią dysponowania.

7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest jednocześnie zgodą na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji złożonego zgłoszenia.
 4. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.
 5. Uczestnik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zgłoszeń przez organizatora zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.LGcodes.com/polityka-prywatnosci.html

8. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Złożenie reklamacji dotyczących Promocji przysługuje każdemu uczestnikowi Promocji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zakończenia Promocji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja musi zostać wysłana na adres e-mail: promocja@lge.pl w tytule podając „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać nr seryjny monitora, numer paragonu/faktury oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z reklamacją.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem internetowym: https://lgcodes.com oraz w siedzibie LG Electronics Polska sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołoska 22.
 2. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
 4. Spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organizatora.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Wersja regulaminu 2.1, z dnia 6.06.2018.